דירקטורים
וועדות השקעה

48 שעות אקדמיות
6 מפגשים

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לתכנית מקצועית וייחודית לחברי ועדות השקעה בגופים מוסדיים, תאגידים ומלכ"רים. בשני העשורים האחרונים חלה האצה משמעותית בקצב התפתחות שוקי ההון בארץ ובעולם. מגמה זו באה לידי ביטוי בגידול מסיבי במגוון אפיקי ההשקעות, בסוגי המכשירים הפיננסיים וברמת המורכבות שלהם. לצד השינויים הללו, חלה עלייה ברמת הסיכון הגלומה בהשקעות, ברמת הפיקוח הרגולטורי עליהן וכנגזרת מכך, באופן ניהול סיכוני ההשקעות.

בשונה מדירקטוריון, ועדת השקעות של גוף מוסדי היא אורגן ייחודי לשוק הישראלי. חברי הועדה נדרשים לרמת מקצועיות גבוהה ביותר. היקף האחריות כמו גם הסמכויות שהוענקו לחברי ועדות השקעה קושר באופן מלא בין איכות הניהול לבין התשואה שמניב תיק ההשקעות לאורך זמן.

למי מיועד?

למי מיועד?

התכנית מתאימה לחברי ועדות השקעה (מועמדים ומכהנים), לנושאי משרה בתחום ניהול כספים והשקעות, דירקטורים, מנהלי סיכונים, מבקרים פנימיים וחיצוניים, יועצים משפטיים, קציני ציות, מזכירי חברות, מנהלי השקעות ועוד.
למי מיועד?

מטרות הקורס

  • להעניק מיומנויות וכלים הנדרשים לקבלת החלטות השקעה בגוף מוסדי
  • להכיר ולהבין את ההזדמנויות והסיכונים במגוון אפיקי השקעה כולל השקעות אלטרנטיביות
  • להקנות כלים למתן מענה לדרישות הרגולטור (משרד האוצר)
  • להקנות כלים יישומיים לבניית הקצאת נכסים בתיק השקעות, לפיקוח, לבקרה ולביסוס ממשל תאגידי נכון
בין צוות המרצים

מנהל מקצועי

מולי רבינא , יו"ר דירקטוריון המכון הישראלי לפיננסים IFI , יו"ר ועדת השקעות איילון ביטוח, סגן יו"ר חברת התעופה קאל ודירקטור במגוון חברות. בתפקידיו הקודמים כיהן כמנכ"ל Credit Swiss Israel, עוזר בכיר למנכ"ל משרד האוצר ובתפקידי מנכ"ל ודירקטור בענפי משק שונים: השקעות ופיננסים, גז ונפט, לוגיסטיקה, תוכנה ועוד.

דירקטורים וועדות השקעה זה למקצוענים
המכון הישראלי לפיננסיים מובילים להצלחה